Till Carinas webbsidor

NYCKELN bild på nyckel

Tips på hur du som är adopterad, eller har vuxit upp som fosterbarn, kan söka dina rötter.

Tipsen kan gälla dig som är född i Sverige eller utomlands. Efter varje tips står vad som gäller. Har du fler tips hör gärna av dig!

Så här kan du steg för steg gå tillväga för att söka ditt ursprung:

Biologiska föräldrar och syskon

Ring folkbokföringen (som sorterar under Skatteverket) i din kommun och be dem uppge dina biologiska föräldrars personnummer och adress. (Gäller oftast bara svenskadopterade och fosterbarn)

Har du deras namn och/eller personnummer kan du också söka efter deras nuvarande adress på Upplysning.se. Det är en företagssida som visar information om adress m.m. från folkbokföringen. Det är gratis att göra en enkel sökning. (Du hittar bara information från personer som är folkbokförda i Sverige.)

I den kommun dina b-föräldrar bor så kan du genom folkbokföringen där be att få dina eventuella syskons namn och personnummer. (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)

Är dina b-föräldrar avlidna före 1/7-1991 får du höra av dig till respektive pastorsexpedition där de bodde sist. I vissa fall kan akterna vara överförda till respektive lands- eller stadsarkiv och du kommer då att bli hänvisad dit. (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)

Foto

Du kan eventuellt få foto på de biologiska släktingar som du har personnummer på! Ring Rikspolisstyrelsen telefon: 114 14 och be om Passfotoavdelningen. OBSERVERA: Sedan den 1 juli 2004 finns en paragraf i sekretesslagen som kan innebära att du eventuellt inte kan få ut fotona. Det ska dock finnas ganska starka orsaker och du har rätt att överklaga (gör gärna det om du blir nekad, det kostar ingenting). Detsamma gäller om du beställer ut foto ur körkortsregistret från Transportstyrelsen .Om personen du vill ha foto på lever kan de välja att meddela personen att de lämnat ut fotot till dig. (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn)

Vill du veta mer om din adoption och dig själv kan du begära följande:

Din födelsejournal

Födelsejournalen (samt ev. din mors förlossningsjournal om hon tillåter det eller om hon är avliden). Denna kan finnas på sjukhuset där du föddes eller på landsarkivet. De kan skicka skicka hem den till dig med rekommenderad post och du måste legitimera dig för att hämta ut den. (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)

Din personakt

Personakten finns hos folkbokföringen i den kommun du bodde i 1/7-1991. Du måste ev. legitimera dig. I denna bör stå uppgifter om vid vilken tingsrätt din adoption skedde samt även namn på din biologiska mor och eventuellt även på din biologiske far. (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)

Dina adoptionshandlingar

Papperna om din adoption finns hos tingsrätten i den kommun där dina adoptivföräldrar bodde vid tidpunkten för adoptionen. Ingen legitimation krävs eftersom det är allmänna, ej sekretessbelagda handlingar som vem som helst kan få ut. I vissa fall kan akterna vara överförda till respektive lands- eller stadsarkiv och du kommer då att bli refererad dit. Några enstaka delar av adoptionshandlingarna kan eventuellt vara sekretessbelagda, men det kan du överklaga och begära att du får ut eftersom handlingarna gäller din egen adoption.(Gäller alla adopterade)

Din barnavårdsakt

Barnavårdsakten finns hos Familjerätten (socialförvaltningen) i den kommun där du bodde vid tidpunkten för adoptionen eller fosterhemsplaceringen. Du måste legitimera dig eller så får du lösa ut papperna på postutlämningen om du får dem hemskickade. (Gäller endast svenskadopterade eller fosterbarn.)

Din barnavårdsmannaakt (fanns före 1974)

Eventuellt finns det hos samma Familjerätt även en barnavårdsmannaakt om din biologiska mor var ogift när du föddes eller om du är född utom äktenskapet. (Gäller endast svenskadopterade eller fosterbarn.)

Faderskapsutredning

Om din mor var ogift när du föddes eller om du är född utom äktenskapet finns det också en faderskapsutredning hos socialen (familjerätten) i kommunen. Är pappan fastställd trots sitt nekande så ska ha detta skett genom tingsrätten och då finns det även en akt hos tingsrätten om detta. I vissa fall kan akterna vara överförda till respektive lands- eller stadsarkiv och du kommer då att bli refererad dit. (Gäller endast svenskadopterade eller fosterbarn.)

Barnhemsakt

Var du på barnhem kan det även finnas en akt om detta antingen hos landsarkiv eller stadsarkiv (som sorterar under den kommun barnhemmet fanns i). (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn. Är du född utomlands och bott på barnhem kan de dock ha en akt om dig i det landet.)

Det finns ett Barnhemsforum där du kan söka efter andra som varit på samma svenska barnhem som dig. (Gäller enbart svenskadopterade och fosterbarn.)

Det finns en länksida som samlat de flesta barnhemmen runt om i världen, Orphanage.(Gäller enbart utlandsadopterade.)

Akt hos adoptionsorganisation

Är du adopterad från utlandet kan det även finnas information hos den organisation som förmedlade din adoption. På Adoptionscentrums hemsida för adopterade skriver de följande: "Du som kom till Sverige via Adoptionscentrum kan kostnadsfritt få kopior av bakgrundsinformation som finns i akten." Hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd finns mer information. Dit ska du också vända dig om du har problem med att få ut dina handlingar hos adoptionsorganisationerna. (Gäller enbart utlandsadopterade.)

OBSERVERA! Varken dina biologiska släktingar eller dina adoptivsläktingar får reda på att du söker denna information (undantaget är dock ev. fotona)! Det är din lagliga rätt att få information om ditt ursprung!

Sekretesslagen 4§ : "Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om vilka hans biologiska föräldrar är."

Folkbokföringslagen hittar du på Skatteverkets hemsida.

Via Sondera kan du söka efter var dina svenska akter finns. Du kan också hitta om det skrivits något i tidningarna om ditt barnhem, om det varit på tv m.m. Du hittar också tips om böcker, radioprogram och annat om du söker på orden "adopterad" eller "adoption", eller andra relevanta sökord.

För adopterade

OBS! För dig som är adopterad har jag också gjort en sida med tips om hur man söker rötter runt om i världen!

Hör gärna av dig om du vet fler ställen, både när det gäller Sverige och utomlands! Ju fler vi är som hjälps åt i sökarbetet desto lättare är det för dem som kommer efter oss och ska söka.

****

Viktig information för alla

Det kanske är mycket på en gång, men ta den tid du behöver! Lagen säger att inga papper som gäller adoption och fosterhemsplaceringar får lov att gallras.

Behöver du hjälp och stöd i ditt sökande så kan du kontakta Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd eller familjerätten i den kommun där du bor nu.

Här kan du få tips på hur du kan gå tillväga första gången du tar kontakt med ditt ursprung.

Vill du ha boktips om adoption, adopterade och fosterbarn? Lite tips om hur du kan söka i bibliotekskatalogerna.

 

Kopiera gärna informationen som finns på min sida, men ange varifrån den kommer! Detta gäller även om du skriver om texten! Det är jag som innehar upphovsrätten.

Tycker du att jag glömt något, att något är fel eller om du vill fråga något hör av dig direkt till mig på webbmaster(snabel-a)webbed.se

Mitt arbete med Nyckeln

Sedan början av 1990-talet fram till 2015 har jag engagerat mig i adoptions- och fosterbarnsfrågor samt sökande efter ursprung. Jag har lärt mig mycket om hur vi kan söka våra rötter, hur det går att vända och vrida på information för att få nya tips och ny kunskap. Det har varit ett slitsamt jobb och jag har därför sammanställt denna Nyckeln för att kunna underlätta för andra i sökandet.

I huvudsak vänder sig denna sidan till svenskadopterade, men kan i mångt och mycket även användas av utlandsadopterade och av fosterbarn. Uppgifterna som finns i de olika arkiven varierar givetvis. Är du adopterad från utlandet så ska du titta på min sida över länktips. Börja dock alltid att söka i dina svenska akter för att få ut allt material här.

I vissa fall kan akterna vara överförda till respektive lands- eller stadsarkiv och du kommer då att bli hänvisad dit.

Vem jag är

Jag heter Carina och är svenskadopterad, född på 50-talet.

Till Carinas webbsidor

Sidan skapades av Carina Enestarre och uppdaterades 2017-07-27

Webbed.se© 2006-2017